Podstawa Prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w skrócie RODO.

Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych osobowych Klientów Agencji Interaktywnej spotide.pl dostępnej pod adresem : https://spotide.pl jest właściciel w.w Agencji Interaktywnej Spotide (zwaną dalej "Agencją Interaktywną") Damian Rabjasz, ul. Adama Mickiewicza 17c, 32-800 Brzesko, NIP: 8691990221, telefon: 695324358, E-mail: biuro@spotide.pl.
 2. Klient Agencji Interaktywnej ma prawo zwrócić się do właściciela Agencji Interaktywnej w celu uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań aby Klienci w jasny i przejrzysty sposób zostali poinformowani o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom służą i komu je przekazujemy.
 3. Właściciel Agencji Interaktywnej stosuje wszelkie środki techniczne opisane w GIODO m.in. środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki w ramach narzędzi programowych i baz danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, uzyskaniem ich przez osoby trzecie i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 4. Do danych osobowych Klienta dostęp ma właściciel Agencji Interaktywnej. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizacje zleconych nam usług.
Zasady Prywatności
 1. Agencja Interaktywna bardzo poważnie traktuje prywatność Klientów korzystających z usług przez nią oferowanych.
 2. Cenimy zaufanie naszych Klientów, powierzając nam swoje dane w celu świadczenia usług, Klient może mieć pewność, że korzystamy z jego danych osobowych uczciwie i w taki sposób aby był zadowolony z usług jakie świadczymy.
 3. Klient ma prawo do uzyskania pełnych informacji o tym, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze informujemy Klienta w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy jego dane oraz w jaki sposób i jakim podmiotom je przekazujemy wyłącznie w celach realizacji usług.
 4. Klient posiadający wątpliwości odnośnie wykorzystania przez nas jego danych osobowych zostanie niezwłocznie poinformowany, a na wszelkie pytania odnośnie jego danych osobowych otrzyma odpowiedź.
 5. Dokładamy wszelkich starań aby chronić dane naszych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem, zniszczeniem lub wykorzystaniem w niewłaściwy sposób.
 6. Dostępu do danych Klienta udzielamy jedynie pracownikom, wspólnikom, kontrahentom oraz osobom, które muszą mieć do nich dostęp aby przetwarzać je na potrzeby realizacji zleceń i świadczenia najwyższej jakości usług. Ponadto nasi pracownicy, wspólnicy, kontrahenci zobowiązani są do zachowania ścisłej poufności, w przypadku naruszenia zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

 

 

Zakres i Cel Zbierania Danych Osobowych Klientów

Właściciel Agencji Interaktywnej przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji usług jakie świadczy w zakresie jego działalności oraz w celach :

 1. w celu zawarcia umowy z Klientem lub odstąpienia od umowy.
 2. wystawienia faktury VAT lub innego dowodu sprzedaży.
 3. w celach kontaktowych z Klientem.

Właściciel Agencji Interaktywnej gromadzi oraz przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. adres poczty elektronicznej (E-mail),
 6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 7. datę urodzenia,
 8. PESEL,
 9. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

Właściciel Agencji Interaktywnej oświadcza, że podanie w.w danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także niezbędne do pełnej realizacji usług świadczonych przez Agencje Interaktywną.

Prawa i Obowiązki
 1. Właściciel Agencji Interaktywnej ma prawo a w przypadkach prawnych także obowiązek do przekazania wybranych lub wszystkich danych osobowych, Klientów organom władzy publicznej lub osobą trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które udostępnia i powierza Właścicielowi Agencji Interaktywnej. Klient w dowolnej chwili może te dane zmienić, uzupełnić lub całkowicie żądać ich usunięcia bez podania przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Właściciela Agencji Interaktywnej lub adres poczty elektronicznej.
 3. Prośba ze strony Klienta o usunięcie jego danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez Właściciela Agencji Interaktywnej może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług i zleceń powierzonych Właścicielowi Agencji Interaktywnej, bądź ich znacznym ograniczeniem.
 4. Właściciel Agencji Interaktywnej ma obowiązek odpowiedzieć na zadane pytania w liście (poczta tradycyjna) bądź mailowo (poczta elektroniczna) odnośnie przetwarzania danych osobowych Klienta do 14 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości.
 5. Właściciel Agencji Interaktywnej zobowiązuje się oraz zapewnia, że będzie postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zasadami współżycia społecznego.
//spotide.pl/wp-content/uploads/2018/12/footer_logo.png